Důležité: Můžete si navolit různé druhy mouky, ale pro dopravu na Vaši adresu musí být celkový součet v košíku 9–29 kg kvůli balení a dopravě. Chlebové směsi již nejsou v prodeji. Děkujeme za pochopení.

Zásady zpracování osobních údajů

 

A. Chráníme Vaše osobní údaje

 1. Společnost MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o., se sídlem Svijany 17, 463 46 Svijany, Česká republika, IČO: 40232239, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1480 (dále jen „MLÝN PERNER) se zavazuje chránit poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře a nakládat s nimi pouze v souladu s platnou legislativou. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, proto jsme přijali tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady).
 2. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme aktuálně platnou právní úpravou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení), které nabývá účinnosti ke dni 25. května 2018 a dále zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Níže naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje ve společnosti MLÝN PERNER zpracováváme a jaká pravidla k ochraně osobních údajů ve společnosti MLÝN PERNER dodržujeme. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak například provést opravu osobních údajů.
 4. Snažíme se, aby naše Zásady byly pro Vás srozumitelné a jasné. Pokud však bude potřeba cokoliv vysvětlit, níže najdete naše kontaktní údaje. Doporučujeme Vám, abyste si informace uvedené v Zásadách pečlivě přečetli a průběžně sledovali jejich obsah, jelikož dokument může být aktualizován.
 5. Můžete se na nás kdykoliv obrátit písemně s označením „Ochrana osobních údajů“ na adrese MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o., se sídlem Svijany 17, 463 46 Svijany, Česká republika, e-mailem na adrese info@mlynperner.cz, nebo telefonicky na tel. č. 485 177 106.

B. Základní pojmy

 1. Dovolte, abychom Vám vysvětlili některé základní pojmy, které se týkají ochrany osobních údajů. Věříme, že tak získáte lepší porozumění a pochopení, proč ve společnosti MLÝN PERNER postupujeme při zpracování osobních údajů zvoleným postupem. 
 2. Osobní údaje“ jsou jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; 
 3. Subjekt údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají; 
 4. Správce údajů“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách, podmínkách konkrétní smlouvy či v souhlase uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost MLÝN PERNER; 
 5. Zpracovatel údajů“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce; 
 6. Zpracování“ je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, záznam, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

C. Kategorie subjektů údajů

 1. Subjektem údajů může být zejména: 
 • klient společnosti MLÝN PERNER, jeho zaměstnanec či zástupce; 
 • obchodní partner společnosti MLÝN PERNER, jeho zaměstnanec či zástupce; 
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu se společností MLÝN PERNER; 
 • klient nebo zákazník obchodního partnera společnosti MLÝN PERNER; 
 • osoba účastnící se soutěží a akcí pořádaných společností MLÝN PERNER, popř. akcí, kterých se účastní MLÝN PERNER; 
 • návštěvník webových stránek společnosti MLÝN PERNER; 
 • zaměstnanec společnosti MLÝN PERNER; 
 • uchazeč o zaměstnání u společnosti MLÝN PERNER.

D. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Dodržujeme zásadu minimalizace osobních údajů. Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme, nebo osobní údaje, které nám se svým souhlasem nad rámec nezbytně nutného zpracování poskytnete. 
 2. Níže se dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme. Konkrétnější rozsah osobních údajů zpracovávaných pro jednotlivé účely je uveden v následující části „Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?“.
 3. MLÝN PERNER zpracovává následující kategorie osobních údajů ve vztahu ke klientům: 
 • identifikační údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, pokud podnikáte tak také IČO, sídlo a DIČ; 
 • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail a jiné obdobné informace; 
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy: bankovní spojení; 
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu; 
 • transakční údaje a údaje o využívání našich produktů a služeb: číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich služeb, obchodní historie; 
 • údaje vyplývající z komunikace: údaje z používání našich webových stránek.

E. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom s Vámi mohli uzavřít a také realizovat konkrétní smlouvu (např. kupní smlouvu, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu apod.). Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví také řada právních předpisů. Mnohé údaje musíme například zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti MLÝN PERNER. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech Vaše údaje zpracováváme pouze s Vaším souhlasem.

F. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

 1. Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro plnění účelů uvedených v těchto zásadách, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti. 
 2. Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve MLÝN PERNER vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi Vámi a MLÝN PERNER, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Povinnost uchovávat identifikační a transakční údaje nám ukládá zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty a další účetní a daňové předpisy. Vaše osobní údaje ale také archivujeme po dobu 10 let z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku. 
 3. Údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Pokud se naším zákazníkem nestanete, tedy k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme Vaše údaje pouze 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

G. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

 1. Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro uzavření či splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme s Vámi příslušnou smlouvu uzavřít nebo Vám nemůžeme poskytnout příslušný produkt či službu.

H. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Požádáme-li Vás o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, bude žádost o Váš souhlas, resp. souhlas, jež Vám poskytneme k prostudování a podpisu či jinému odsouhlasení, jasně formulován a poskytne Vám přiměřený základ pro rozhodování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktů, jež jsou uvedeny v úvodu a závěru těchto Zásad či jinou cestou, na kterou budete individuálně upozorněni. 
 2. Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách nebo účelů, o nichž jste byli informováni jiným způsobem. To znamená, že jakmile nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme Vaše údaje uchovávat v souladu s Vaším souhlasem a/nebo až do doby, dokud svůj souhlas neodvoláte. I v případě odvolání Vašeho souhlasu však můžeme některé Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění našich zákonných povinností
  a pro účely naší obhajoby v případných právních sporech. 
 3. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud jsme pro tyto účely neobdrželi Váš souhlas. V případě, že jste nám takový souhlas poskytli, ale později již nebudete chtít marketingové materiály od třetí strany dostávat, obraťte se prosím přímo na příslušnou třetí stranu.

I. Newsletter a naše další marketingové aktivity

 1. Našim zákazníkům a obchodním partnerům rozesíláme pravidelný newsletter, který informuje o aktualitách, obchodních a produktových novinkách a o našich marketingových akcích, příp. marketingových akcích našich partnerů. Odběr newsletteru lze kdykoliv odhlásit, a to písemně na níže uvedené poštovní adrese, prostřednictvím e-mailu info@mlynperner.cz nebo elektronickou cestou – proklikem „Odhlaste se zde, který je součástí newsletteru.
 2. V případě, že máte zájem se zúčastnit námi organizovaných akcí (např. soutěží na sociálních sítích, anket, korespondenčních soutěží, promo akcí atd.), někdy potřebujeme znát některé Vaše osobní údaje, zejména Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu pro zasílání dárků nebo výher nebo jiných marketingových sdělení. Souhlasem s účastí na naší marketingové akci nám současně dáváte souhlas se zpracováním a uchováváním omezeného množství Vašich osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat, a to písemně na níže uvedené poštovní adrese nebo prostřednictvím e-mailu info@mlynperner.cz.

J. Cookies

 1. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Cookies používáme v souladu s Nařízením. 
 2. Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele
  (např. při přihlašování do jeho e-mailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.
 3. Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.
 4. Uživatelé našeho webu mají možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu. Pokud budete chtít využívání cookies odmítnout, dejte nám to vědět.

K. Zdroje osobních údajů

 1. Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od Vás ve společnosti MLÝN PERNER obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků i údaje získané od třetích stran (například našich obchodních partnerů). Vaše osobní údaje zásadně spravujeme v rámci společnosti MLÝN PERNER. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, Vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími dodavateli. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. V některých případech se tito dodavatelé stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl příslušným správcem pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován Váš souhlas.
 2. Možnými příjemci osobních údajů jsou zejména:
  • finanční ústavy;
  • správní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy;
  • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť;
  • marketingové agentury;
  • advokáti;
  • auditoři;
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů.
 3. Nad rámec výše uvedeného osobní údaje předáváme mimo společnost MLÝN PERNER pouze tehdy, pokud k tomu máme Váš souhlas nebo pokud to vyžaduje právní předpis. Některé orgány veřejné správy (např. finanční úřady) jsou oprávněny vyžádat si informace o Vás.

L. Zabezpečení

 1. Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neúmyslným nebo nezákonným zničením, neúmyslnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli dalšími nezákonnými formami zpracování. 
 2. Přístup k Vašim osobním údajům omezujeme pouze na ty zaměstnance společnosti MLÝN PERNER a dodavatele MLÝN PERNER, kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování naším jménem a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.
 3. Jak jsme se již zmínili, v určitých případech předáváme, nebo jsme povinni předávat, osobní údaje třetím stranám. V takových případech volíme důvěryhodné partnery, u kterých jsme se ujistili, že budou dodržovat minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťujeme ve MLÝN PERNER. Naši partneři jsou zavázáni ke stejným povinnostem jako my, a to prostřednictvím zpracovatelských smluv. 
 4. Při předání osobních údajů správním orgánům využíváme vždy nejvhodnější a nejbezpečnější možnosti, jaké příslušný orgán nabízí. 
 5. Využíváme cloudových uložišť, která jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

M. Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů

  1. V případě uplatnění Vašich práv k osobním údajům, jež zpracováváme, vyžadujeme Vaši identifikaci. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti či jiné prokázání totožnosti. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje jiné osobě nebo nedojde k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Právo na informace a přístup k osobním údajům 

  1. Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou Vám vždy poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. 
  2. Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době, maximálně v rozsahu jednoho měsíce.
   Ve složitějších případech jsme oprávněni lhůtu prodloužit až o dva měsíce. 
  3. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, poskytneme Vám informaci o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, příjemci, případně kategoriích příjemců. Dále Vám bude sdělena plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, a existence práva požadovat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování a také právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
  4. Máte právo žádat od společnosti MLÝN PERNER kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme Vám informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu 

  1. Při zpracovávání Vašich osobních údajů usilujeme o zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti. Nepřesné
   či neúplné osobní údaje se budeme snažit vymazat nebo opravit. Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, můžete nás na to upozornit. Máte právo na to, aby společnost MLÝN PERNER bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
  2. V některých případech opravu osobních údajů provést nemůžeme. Jedná se zejména o případy,
   kdy jsou Vaše chybné nebo neaktuální osobní údaje obsaženy na daňovém dokladu, který dle zákona archivujeme. 
  3. Veškeré opravy budou oznámeny také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

  1. Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut) 

  1. Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut. Máte právo na to, aby společnost MLÝN PERNER
   bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a společnost MLÝN PERNER má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

• odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie
nebo České republiky. 

  1. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu na výkonu a obhajobě právních nároků. 
  2. Výmaz bude oznámen také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů,
   kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na omezení zpracování 

  1. Máte právo na to, aby společnost MLÝN PERNER omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: 

• popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost MLÝN PERNER mohla přesnost osobních údajů ověřit; 

• zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 

• společnost MLÝN PERNER již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

• byla uplatněna námitka proti zpracování, a to do ověření, zda oprávněné zájmy společnosti MLÝN PERNER převažují nad Vašimi důvody pro námitku. 

  1. Veškerá omezení budou oznámena také příjemcům, jimž byly osobní údaje poskytnuty, s výjimkou případů, kdy je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost osobních údajů 

  1. Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl společnosti MLÝN PERNER, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost MLÝN PERNER bránila, a to v případě, že: 

• zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy; a současně 

• zpracování se provádí automatizovaně. 

  1. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány ze strany společnosti MLÝN PERNER přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování 

  1. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Vaší osobě), které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo
   je založeno na Vašem výslovném souhlasu; v těchto případech však máte právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

Právo vznést námitku 

  1. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 
  2. Pokud se osobní údaje zpracovávají na základě oprávněných zájmů společnosti MLÝN PERNER, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tyto oprávněné zájmy.
   Tuto námitku je nutné z Vaší strany odůvodnit, abychom ji byli schopni náležitě posoudit. Vaše námitky a důvody k ní vedoucí budou následně posouzeny a porovnány s oprávněnými zájmy společnosti MLÝN PERNER. Pokud Vaše důvody převáží nad oprávněnými zájmy společnosti MLÝN PERNER, zpracování Vašich osobních údajů bude omezeno nebo budou Vaše osobní údaje vymazány.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu 

  1. Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým
   je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  2. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů a pro uplatnění jakéhokoliv z výše uvedených práv, se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně přípisem opatřeným kvalifikovaným elektronickým podpisem na adrese MLÝN PERNER SVIJANY spol. s r.o., se sídlem Svijany 17, 463 46 Svijany, Česká republika, e-mailem na adrese info@mlynperner.cz, nebo telefonicky na tel. č. 485 177 106. V takovém případě si MLÝN PERNER vyhrazuje právo požádat subjekt osobních údajů o identifikaci, přičemž do okamžiku prokázání totožnosti není společnost MLÝN PERNER povinna na příslušnou žádost jakkoli reagovat. 
Zpět do obchodu